Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

BYD Greece

SFAKIANAKIS E-MOTORS
Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η Πολιτική) αφορά την εταιρεία SFAKIANAKIS E-MOTORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη ως «SFAKIANAKIS E-MOTORS» ή «Εταιρεία») και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η SFAKIANAKIS E-MOTORS τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Η  SFAKIANAKIS E-MOTORS εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σιδηροκάστρου 5-7, ΤΚ 11855, email info@sfakianakis.gr, τηλ. 210 3499000, και είναι μέλος του Ομίλου Σφακιανάκη, μητρική εταιρεία του οποίου είναι η «Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε». Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εμπορία και αντιπροσώπευση, επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων, ανταλλακτικών και λοιπών συναφών με το είδος εξαρτημάτων.

Η Εταιρεία διαθέτει δίκτυο επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών (οι Έμποροι) οι οποίοι αποτελούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις και ασκούν τη δραστηριότητα τους στο πλαίσιο του δικαιώματος διανομής και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε σχέση με μηχανοκίνητα οχήματα που εμπορεύεται η Εταιρεία.

Στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας και για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, η Εταιρεία μας συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της παρούσας πολιτικής  είναι να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας.

Η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και εν γένει συνεργατών της, αποτελεί πρώτιστη μέριμνα της SFAKIANAKIS E-MOTORS και στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύεται να διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τηρουμένων των διατάξεων και προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η  SFAKIANAKIS E-MOTORS είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής σε εσάς προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. Η SFAKIANAKIS E-MOTORS συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, μεταξύ άλλων, υφιστάμενων και δυνητικών πελατών των προϊόντων και υπηρεσιών της, αντικλήτων και πραγματικών δικαιούχων πελατών (κατά περίπτωση) στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων, καθώς και προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε  παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών προς τη SFAKIANAKIS E-MOTORS.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

Προσωπικά δεδομένα, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικό με ένα φυσικό πρόσωπο, από το οποίο δύναται αυτό να αναγνωριστεί. Δεν περιλαμβάνει ανώνυμα δεδομένα, όπου δηλαδή έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα του ατόμου (πχ. έχουν κρυπτογραφηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμα).

Η  SFAKIANAKIS E-MOTORS ενδέχεται, να συλλέξει και να επεξεργαστεί διάφορα είδη των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής:

 • Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας: ενδεικτικά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την ημερομηνία γέννησης, το γένος, την υπηκοότητα, την οικογενειακή κατάσταση κ.α..
 • Στοιχεία επικοινωνίας: ενδεικτικά περιλαμβάνουν την διεύθυνση, την  οδό, την πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Οικονομικά στοιχεία: ενδεικτικά περιλαμβάνουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής κάρτας και δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (π.χ. εισόδημα, αποκλειστικώς και μόνον για την περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος).
 • Δεδομένα συναλλαγών: περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν προηγούμενες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. συναλλαγές, πληρωμές, παράπονα, καταγεγραμμένες κλήσεις) κ.α..
 • Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών: ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για τη λήψη προωθητικών ενεργειών από εμάς και εταιρείες που μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για σκοπούς μάρκετινγκ και επικοινωνίας καθώς και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.
 • Χρήση Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας: πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies. Για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας δείτε [εδώ].
 • Δεδομένα που αφορούν στην υγεία, στο πλαίσιο πώλησης οχημάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης των πραγματικών δικαιούχων πελατών (στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων), για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, για τους σκοπούς εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018).

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της ιστοσελίδας μας ή της διαδικτυακής πύλης του δικτύου εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών μας.

 • Στα πλαίσια εμπορικής συναλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης με ανεξάρτητη εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων)
 • Όταν υποβάλλετε αίτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες μας.
 • Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστοτόπους μας.
 • Εάν άλλες εταιρείες του Ομίλου Σφακιανάκη ή εμπορικοί συνεργάτες νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εάν εγγραφείτε στα newsletter ή στις δημοσιεύσεις μας
 • Εάν τα δεδομένα του οχήματός σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πλαισίου) διαβιβάζονται στη κατασκευάστρια εταιρία ενώ στο όχημά σας εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής π.χ. σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
 • Εάν απαντήσετε στις ενέργειες μας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, π.χ. συμπληρώνοντας μία κάρτα απάντησης ή εισάγοντας διαδικτυακά τα δεδομένα σας στην ιστοσελίδα μας, ή συμμετέχοντας σε διαγωνισμό ή έρευνα για στατιστικούς λόγους κ.α..
 • Κατά περίπτωση, από τρίτα μέρη ή δημόσιες πηγές, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο εάν έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να βασίζεται σε μια από τις “νομικές βάσεις” και συνεπώς, οφείλουμε να προσδιορίσουμε τους σκοπούς και τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας σε σχέση με κάθε χρήση δεδομένων, υπό την παρούσα Πολιτική.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς :

α) για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας (πχ. για την υποβολή προσφοράς για την αγορά οχήματος/ων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, για την διενέργεια test drive κλπ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η εκπλήρωση του αιτήματος της και η παροχή εκ μέρους της εταιρείας της αιτούμενης υπηρεσίας.

β) εφόσον συνάψετε σύμβαση με την εταιρεία μας, για την εκτέλεση της σύμβασης, για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και την εν γένει εκπλήρωση όλων των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μας. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ανωτέρω πλαίσιο αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

γ) για έρευνα ικανοποίησης πελάτη, για στατιστικούς λόγους και για την εν γένει βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρείας μας καθώς και της σχέση μας μαζί σας.

δ) εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε όχημα με χρηματοδότηση ή να συνάψετε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, για τον έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας και την διαβίβαση τους στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα καθώς και την Εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης της επιλογής σας.

ε) για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες (ενδεικτικά, για αδικήματα/παραβάσεις/πρόστιμα του ΚΟΚ ή του Ποινικού Κώδικα κλπ.), καθώς και τρίτους διάδικους σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες οπουδήποτε στον κόσμο, όταν έχουμε τη σχετική υποχρέωση. Όπου επιτρέπεται, θα διαβιβάζουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα σε εσάς ή θα σας ενημερώνουμε πριν απαντήσουμε, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τις πληροφορίες σας αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.

ζ) για λόγους Προώθησης Προϊόντων και Μάρκετινγκ, εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την απευθείας προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την διενέργεια έρευνας αγοράς. Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η παροχή εκ μέρους σας ρητής συγκατάθεσης, με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας συγκατάθεσης. Η συναίνεση σχετικά με ενέργειες προώθησης προϊόντων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με σχετικό αίτημα και ισχύ για το μέλλον.

η) για λόγους ανάκλησης προϊόντος, – σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η ανάκληση μηχανοκίνητων οχημάτων εμπορίας της Εταιρείας από την αγορά [Άρθρο 6(1)(γ) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ], λόγω π.χ. θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια, η Εταιρεία θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να επικοινωνήσει μαζί σας και να προβεί στην εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ –ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Τα προσωπικά σας δεδομένα για τους υπό στοιχεία α και β σκοπούς, όποτε χρειάζεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, θα διαβιβαστούν στο επίσημο δίκτυο αντιπροσώπων/εμπόρων και συνεργατών μας ενώ για τους υπό στοιχεία α, β και γ σκοπούς, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εταιρείες που τυχόν μας παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον σχετικό σκοπό. Για τον υπό στοιχεία δ) σκοπό, θα διαβιβαστούν στην Τράπεζα/ες χρηματοδότησης της επιλογής σας και ενδεχομένως σε εταιρεία  αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης της επιλογής σας. Για τον υπό στοιχεία ε) σκοπό, θα διαβιβαστούν στην εκάστοτε αρμόδια Αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο. Για τον υπό στοιχεία ζ) σκοπό, εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, εκτός από την SFAKIANAKIS E-MOTORS και σε εταιρείες που της παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον άνω σκοπό, ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε λοιπές εταιρείες του Ομίλου Σφακιανάκη. Θα λάβουμε την ρητή συγκατάθεσή σας πριν μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία για σκοπούς μάρκετινγκ. Η συναίνεση σχετικά με ενέργειες προώθησης προϊόντων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με σχετικό αίτημα και ισχύ για το μέλλον, ακολουθώντας τους συνδέσμους εξαίρεσης σε οποιοδήποτε μήνυμα μάρκετινγκ που σας αποστέλλεται.

Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης ή διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων, απαιτούμε από όλους τους τρίτους να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με το νόμο. Δεν επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε μόνο να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Ως πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών αναφέρονται οι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληροφορικής και συστημάτων, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστών που παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς υφίστανται επεξεργασία κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο ενδεχομένως, απαιτηθεί η διαβίβασή τους σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εφόσον γίνεται επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σε χώρες εκτός ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία. Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, είτε θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, είτε θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη, εκτός εάν επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους για την προστασία προσωπικών δεδομένων να προβούμε στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός ΕΟΧ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται και διαβιβάζονται με ασφάλεια και κάθε συναλλαγή προστατεύεται με την κατάλληλη τεχνολογία. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη πρόσβαση.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, αλλαγή ή αποκάλυψη. Τα πληροφοριακά συστήματα (ΙΤ) που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking). Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους εργολάβους και άλλους τρίτους που είναι απολύτως απαραίτητο, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ειδοποιήσουμε τους αντίστοιχους ελεγκτικούς φορείς για τυχόν παραβίαση και εσάς σε περίπτωση που αξιολογηθεί σε υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος που διατρέχετε από τυχούσα παραβίαση.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους ως άνω σκοπούς και για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τη SFAKIANAKIS E-MOTORS και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για το συγκεκριμένο σκοπό μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, την φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα εντός των ισχυουσών νομικών απαιτήσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετατρέπουμε σε ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστο χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ

Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679), ανάλογα με τον σκοπό και την νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής:

 • Να ζητήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.
  • Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να έχετε διορθωμένα τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, αν και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.
  • Να ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου έχετε επιδείξει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω). Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδεχομένως δεν μπορούμε να είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημα της διαγραφής, βάσει συγκεκριμένων νομικών λόγων που θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.
 • Να ζητήστε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από μας να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα ακόλουθα σενάρια: (α) αν θέλετε να προσδιορίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) όπου η χρήση των δεδομένων δεν είναι σύννομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε. (γ) όπου χρειάζεστε να διατηρούμε τα δεδομένα, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε πλέον, εφόσον τα χρειάζεστε για να στοιχειοθετήσετε νομικές αξιώσεις. ή (δ) έχετε αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε νόμιμους λόγους για να το χρησιμοποιήσουμε.
 • Να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
  • Να ζητήστε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανικά μορφή. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά μας παρείχατε με συγκατάθεση ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.
  • Να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου αυτή ήταν απαιτητή. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας συμβουλέψουμε αν αυτό συμβαίνει τη στιγμή που θα αιτηθείτε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας και να επιταχύνουμε την απάντησή μας.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε δεόντως.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη SFAKIANAKIS E-MOTORS, τηλεφωνικά στο +30 2103499000 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 18:00), με e-mail: dataprotection@sfakianakis.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, ΤΚ 11855, Αθήνα.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

Αυτή η έκδοση ενημερώθηκε στις 10 Μαρτίου 2024.